Tadeusz Ciecierski
Institute of Philosophy, University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw, Poland
e-mail: tciecierski[at]obf.edu.pl

I work as an assistant professor at the University of Warsaw (Institute of Philosophy). I am also the President of Polish Semiotic Society and a member of Centre for Philosophical Research. My research interest include philosophy of language, theoretical semiotics, epistemology, topics in metaphysics of modality and philosophical logic.

Pracuję jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także Prezesem Polskiego Towarzystwa Semiotycznego oraz członkiem Ośrodka Badań Filozoficznych. Moje zainteresowania naukowe obejmują filozofię języka, semiotykę teoretyczną, epistemologię, metafizykę modalności oraz logikę filozoficzną.

DYŻUR: czwartki, 13.00-14.30, sala 42 (Nowy Świat 69, IV piętro) lub w innych terminach (po uprzednim umówieniu się) OFFICE HOURS: Thursdays, 1 PM-2.30 PM, room 42 (Nowy świat 69, 4th floor) or by appointment.


SELECTED PUBLICATIONS
WYBRANE PUBLIKACJE

SELECTED PHILOSOPHICAL WORK
WYBRANE PRACE FILOZOFICZNE


Books/Książki

Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki [Context-dependence: an introduction], BOBF, Warszawa 2011 [książka w wersji elektonicznej - do pobrania w całości]

Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii, PWN, Warszawa 2013

Papers/Artykuły

Sidestepping the Holes of Holism (with Piotr Wilkin), [in:] Volker A. Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang (eds.) Language and World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, 2009, 84-86.

The Multiple-Proposition Approach Reconsidered , Logique et Analyse; vol. 52(208), 2009, 423-440.

A problem with structured propositions , [in:] Stalmaszczyk (ed.) Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Ontos 2011

Pragmatyka Roberta Stalnakera [Robert Stalnaker’s Pragmatics] ; Przegl¹d Filozoficzny”, 3(39) 2001, 158-174.

Leibniz o konieczności, możliwoœci i wolnej woli [Leibniz on Necessity, Possibility and Free Will]; „Przegl¹d Filozoficzny”, 1(45) 2003, 135-142.

O pojęciu sądu logicznego [Concerning the notion of proposition]; Przegl¹d Filozoficzny, 4(48) 2003, 125-144.

Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine’a? [Why the Modal Logician Need Not Worry About the Quine's Argument?] (z Piotrem Wilkinem), Przegląd Filozoficzny”, 4(68) 2008, 303-318.

Garetha Evansa argument przeciwko referencyjnemu charakterowi deskrypcji [Gareth Evans’ Argument against the Referential Status of Definite Descriptions], [w:] Biblioteka Myœli Semiotycznej, tom 51: Deskrypcje i prawda, Jerzy Pelc (red.); Warszawa 2010, 93-108.

Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw [Stich’s Argument and Causal Theories of Names] (z Katarzyną Kuś), Przegląd Filozoficzny, 3(75) 2010, 35-52

W stronę ogólnej teorii kontekstu [Towards a General Theory of Context], (przyjęty do druku), w: ‘Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne’, Kardela, Muszyński, Rajewski (red..), RRR Kognitywistyka III, Wydawnictwa UMCS, Lublin.LIGHTER ESSAYS
LŻEJSZE ESEJE


O śmiechu barbarzyñskim na poważnie , KULTURA LIBERALNA, 05 I 2010

Wycieczka po krainie świadomości , KULTURA LIBERALNA, 04 I 2011

O myśleniu wiązkami, KULTURA LIBERALNA, 18 I 2011

Jak nie myśleć o niesprawiedliwości (także społecznej), KULTURA LIBERALNA, 5 IV 2011

Detektyw ewolucyjny na tropie. O ksiżce „Jak Homo stał się sapiens” Petera Gärdenforsa , KULTURA LIBERALNA, 25 IV 2011


WORK IN PROGRESS
AKTUALNIE PRACUJÊ NAD

Currently I am working on papers dedicated to demonstratives, non-indexical contextualism, functionalism and de re/de dicto distinction.

Pracujê obecnie nad tekstami na temat wyrażeń wskazujących, nieokazjonalnego kontekstualizmu, funkcjonalizmu oraz rozróżnienia de re/de dicto.

TEACHING
ZAJÊCIA

ACADEMIC YEAR 2016/17
ROK AKADEMICKI 2016/2017

IN ENGLISH:

Logic and Metaphysics A (1st term), lecture, Thursdays, 3-4.30 PM (lecture), room 102 (Krakowskie Przedmiescie 3)

Reference and Content in Context (2nd term), seminar, 1.15-2.45 PM, room 110 (Krakowskie Przedmiescie 3)

PO POLSKU:

Filozofia języka II (dla Kognitywistyki, 2 sesmestr), piątki 11.30-13.00 (wykład, sala 4, Krakowskie Przedmieście 3

Znak-Język-Rzeczywistość (seminarium), wspólnie z Tomszem Puczyłowskim, piątki 16.45-19.45 (w wybranych terminach, zob.: KALENDARIUM ODCZYTÓW )

Logika (ILS UW), wtorki, 15.30-17.00, ul. Szturmowa, I semestr

Logika (Psychologia UW), ul Stawki, poniedziałk (1 grupa) i piątki (2 grupy)