POLSKIE TOWARZYSTWO SEMIOTYCZNE
rok założenia: 1968
STRONA GŁÓWNASEMINARIUMWŁADZE PTSWYDAWNICTWAJAK ZOSTAĆ NASZYM CZŁONKIEM?SPRAWY CZŁONKOWSKIE I SKŁADKIWIELOLETNI PREZES PTS - JERZY PELCOGŁOSZENIA PTSSEMIOTYCZNA E-BIBLIOTECZKAInformacje o konfernecjachPolityka cookiesLINKIKONTAKT I NR KONTA
STRONA GŁÓWNA

 
 


 
Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.
 
 AKTUALNOŚCI

Najbliższe zebranie seminarium semiotycznego (szczegóły w zakładce SEMINARIUM):

19 grudnia 2014
(piątek)
WALNE ZGROMADZENIE PTS (od 16.45)

PO ZGROMADZENIU (OKOŁO 18.15):

prof. dr hab. Jerzy Bobryk (IP PAN)


Transhumanizm a osłabiona świadomość semiotyczna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne zgromadzenie PTS odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 (piątek),
sala nr 13 im. Kazimierza Ajdukiewicza, Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3,
pierwszy termin: godzina 16.35,
drugi termin: godzina 16.45.


Zebranie będzie zarazem zebraniem wyborczym - wybrane zostaną na nim nowe władze PTS (kadencja 2015-2017).

Szczegółowy porządek obrad jest zamieszczony w załączniku do niniejszego listu.

Po zebraniu, około godziny 18.15, prof. dr hab. Jerzy Bobryk wygłosi odczyt:

Transhumanizm a osłabiona świadomość semiotyczna

Bardzo zapraszamy i prosimy o niezawodne przybycie.

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
3. Sprawozdanie Zarządu PTS,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTS,
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTS,
6. Dyskusja nad sprawozdaniami,
7. Sprawa udzielenia absolutorium ustępującym władzom PTS,
8. Wybór władz Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (kadencja 2015-2017)
a. Powołanie komisji skrutacyjnej,
b. Wybór członków Zarządu PTS,
c. Wybór członków Komisji Rewizyjnej PTS,
d. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego PTS,
9. Sprawa nadania członkostwa honorowego PTS profesorowi Paulowi Bouissacowi (University of Toronto),
10. Sprawy różne.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONKURS IM. HENRYKA I DANUTY HIŻÓW ROZSTRZYGNIĘTY


Jury I edycji Konkursu o Nagrodę im. Henryka i Danuty Hiżów  jednomyślnie podjęło decyzję o przyznaniu  Nagrody im. Henryka i Danuty Hiżów w wysokości 5 000 złotych (netto):

Panu dr. Pawłowi Grabarczykowi za pracę:

Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”

oraz o wyróżnieniu i rekomendowaniu do publikacji w "Studiach Semiotycznych" pracy Pana Przemysława Zonika:

Podobieństwo pierwotnych i wtornych struktur umysłowych jako podstawa komunikacji. Spojrzenie z perspektywy neuroantropologicznej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Do P.T. Członków Polskiego Towarzystwa Semiotycznego

WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013 w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa (I piętro).

Pierwszy termin: godzina 12.00; drugi termin: godzina 12.15

Porządek zebrania:

1. Dyskusja i głosowanie  nad propozycją zmian w Statucie PTS

Propozycje zmian obejmują:

1. Wszystkie zmiany przegłosowanych na walnym zgromadzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r. oraz:

 

2.1. Zastąpienie paragrafu:

 

9. Towarzystwo zrzesza członków:

 

1 /zwyczajnych,

 

2/ wspierających,

 

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne działające w dziedzinie semiotyki. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują poparcie finansowe lub rzeczowe dla Towarzystwa.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny na wniosek Z-du Oddziału.”

 

Przez:

 

9. Towarzystwo zrzesza członków:

 

1 /zwyczajnych,

 

2/ wspierających,

 

3/ honorowych.

 

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne działające w dziedzinie semiotyki. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują poparcie finansowe lub rzeczowe dla Towarzystwa. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju semiotyki lub dla PTS. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Główny. Członków honorowych przyjmuje zwykłą większością głosów Walne Zgromadzenie PTS na wniosek Zarządu Głównego.”

 

2.2. Zastąpienie paragrafu:

 

12.  Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:

 

1/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał  Towarzystwa,

2/ przyczyniać się do realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa,

3/ wpłacać regularnie składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa.”

 

przez:

 

12.  Każdy członek zwyczajny lub wspierający Towarzystwa ma obowiązek:

 

1/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,

2/ przyczyniać się do realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa,

3/ wpłacać regularnie składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa.”

 

2.3. Zastąpienie paragrafu:

 

15a Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego PTS nadaje członkostwo honorowe szczególnie zasłużonym członkom Towarzystwa.”

 

przez:

 

15a Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego PTS nadaje członkostwo honorowe szczególnie zasłużonym członkom Towarzystwa lub osobom zasłużonym dla semiotyki”

 

2.4. Zastąpienie paragrafu:

 

22b) do czasu rozpoczęcia głosowania w danej sprawie co najmniej 3 osoby nie zgłoszą sprzeciwu wobec zastosowania tej formy głosowania”

 

 

przez:

 

 

22b) do czasu rozpoczęcia głosowania w danej sprawie mniej niż 3 osoby zgłoszą sprzeciw wobec zastosowania tej formy głosowania lub nikt nie zgłosi sprzeciwu”.

 

2.5. Zastąpienie paragrafu:

 

„21 Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością  głosów członków przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych”.

 

przez:

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością  głosów członków przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, lub w głosowaniu elektronicznym, o którym mowa w par. 22a.”.

 

3. Dodanie paragrafów:

 

15b Jeśli Członek honorowy nie jest członkiem zwyczajnym towarzystwa, to posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego towarzystwa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.”

 

15c Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz spotkaniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.”

 

15d Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 2/ skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego motywowanej faktem działania na szkodę Towarzystwa lub faktem, że status członka honorowego jest w konkretnym wypadku szkodliwy wizerunkowo dla Towarzystwa”

 

15e Od uchwały o wykluczeniu przysługuje członkowi honorowemu prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków, którego uchwała jest ostateczna.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZNAK-JĘZYK-RZECZYWISTOŚĆ


Tak jak w latach poprzednich uprzejmie zapraszam do udziału w przedsięwzięciach Programu Znak - Język - Rzeczywistość w r. akad. 2013/2014, mianowicie: odczytach (koszt przejazdu i honorarium pokryje Z-J-R), artykułach do Studiów Semiotycznych i książkach w serii wydawniczej Biblioteka Myśli Semiotycznej. W związku z tym proszę osoby zainteresowane o wypełnienie i odesłanie

NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA

na adresy e-mail:


taci[at]uw.edu.pl

oraz:

jerzy.pelc[at]uw.edu.pl


("[at]" należy zastąpić "@")

lub adres zwykły:

 

Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala 309, Warszawa – Uniwersytet Warszawski.

 

Opiekunem naukowym zebrań naukowych oraz redaktorem  Studiów Semiotycznych i serii wydawniczej Biblioteka Myśli Semiotycznej jest prof. dr hab. Jerzy Pelc.

 
 


---------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2013 w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),

ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa (I piętro).

 

Pierwszy termin: godzina 16:30; drugi termin: godzina 16:40.

 

Porządek zebrania:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,

2. Odczytanie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

3. Sprawozdanie Zarządu PTS,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTS,

5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTS,

6. Dyskusja nad sprawozdaniami,

7. Dyskusja i głosowanie nad propozycją zmian w Statucie PTS*,

8. Plan pracy na rok 2013 i lata następne,

9. Sprawy różne.

 

*Propozycje zmian obejmują:

 

I. Dodanie paragrafów:

15a. "Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego PTS nadaje członkostwo honorowe szczególnie zasłużonym członkom Towarzystwa".

22a. "Między Walnymi Zgromadzeniami prezes, wiceprezes lub upoważniony przez nich członek Zarządu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Głosowanie jest ważne bez względu na liczbę głosujących członków Towarzystwa, jeśli spełnione są następujące trzy warunki:

a) zostanie ogłoszone co najmniej na 14 dni przed terminem nadsyłania głosów,

b) do czasu rozpoczęcia głosowania w danej sprawie co najmniej 3 osoby nie zgłoszą sprzeciwu wobec zastosowania tej formy głosowania,

c) czas oddawania głosów nie jest krótszy niż 7 pełnych dób."

26 ust.3. „Zarząd może również podjąć uchwałę w trybie głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Uchwały podjęte w tym trybie zapadają zwykłą większością głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu weźmie udział co najmniej trzech członków, w tym prezes lub wiceprezes. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa”.

II. Zastąpienie paragrafu:

4. „Towarzystwo może powoływać Oddziały, podlegające legalizacji przez właściwą

terenowo władzę administracji ogólnej” paragrafem:

4. Towarzystwo może powoływać Oddziały, podlegające legalizacji przez właściwą terenowo władzę administracji ogólnej ORAZ MOŻE TWORZYĆ SEKCJE TEMATYCZNE”.

III. Dodanie ustępu do paragrafu 20 ust. 4:

20 ust.4. „tworzenie i rozwiązywanie sekcji tematycznych oraz nadzorowanie ich działalności”.

 

Po zebraniu (ok. 18.00) Nastazja Stoch(IF UW) wygłosi odczyt:

 

Wokół zagadnienia nazw ikonicznych

---------------------------------------------------------------------------------------